Hotline: 0915283298 - 0877.386.222

Nhập khẩu chất dẻo nguyên liêu PP, PE, PS, PVC, từ thị trường Hàn Quốc tăng mạnh

Việt Phúc - 14 Tháng 06 2022
$news->title

Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu PP, PE, PS, PVC 3 tháng đầu năm 2022 từ thị trường Hàn Quốc tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó: PP tăng 112%; PE tăng 93,9%; PS tăng 32,5%; PVC tăng 32,5%.

Tham khảo nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ Hàn Quốc (Đvt: nghìn tấn)

Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu PP từ thị trường Hàn Quốc trong 3 tháng đầu năm 2022 đạt 190 nghìn tấn với trị giá 243 triệu USD, tăng 112% về lượng và tăng 108% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021, chiếm tỷ trọng 39% tổng lượng chấ't dẻo nguyên liệu nhập khẩu từ thị trường này. Giá nhập khẩu trung bình giảm 1,8%, đạt 1.276 UsD/tấn.

Nhập khẩu nhựa Polyester từ thị trường Hàn Quốc 3 tháng đầu năm 2022 tăng 14% về lượng và tăng 33,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021, đạt 16,4 nghìn tấn với trị giá 30,6 triệu USD và chiếm tỷ trọng 3,4% tổng lượng chấ't dẻo nguyên liệu nhập khẩu từ thị trường này. Giá nhập khẩu trung bình đạt 1.866 USD/tấn, tăng 16,9%.

Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu EVA từ thị trường Hàn Quốc 3 tháng đầu năm 2022 đạt 15,7 nghìn tấn với trị giá 50,6 triệu USD, tăng 12,1% về lượng và tăng 51,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021, chiếm tỷ trọng 3,2% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu từ thị trường này. Giá nhập khẩu trung bình tăng 35,2%, đạt 3.218 USD/tấn.

Nhập khẩu PC từ thị trường Hàn Quốc 3 tháng đầu năm 2022 giảm 22,3% về lượng và giảm 10,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021, đạt 14 nghìn tấn với trị giá 48,8 triệu USD, chiếm tỷ trọng 2,9% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu từ thị trường này. Giá nhập khẩu trung bình đạt 3.496 USD/tấn, tăng 15,4%.

Nhập khẩu PS từ thị trường Hàn Quốc tăng 32,5% về lượng và tăng 43,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021, đạt 12,9 nghìn tấn với trị giá 20,4 triệu USD và chiếm tỷ trọng 2,7% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu từ thị trường này. Giá nhập khẩu trung bình đạt 1.574 USD/tấn, tăng 8,5%.

Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu PVC từ thị trường Hàn Quốc trong 3 tháng đầu năm 2022 đạt 10,9 nghìn tấn với trị giá 23,5 triệu USD, tăng 32,5% về lượng và tăng 56,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021, chiếm tỷ trọng 2,2% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu từ thị trường này. Giá nhập khẩu trung bình tăng 18%, đạt 1.235 USD/tấn.

Chủng loại

3 tháng đẩu năm 2022

So với cùng kỳ năm 2021

Giá NK TB (USD/tan)

Lượng (Tan)

Trị giá (Nghìn USD)

Lượng

(%)

Trị giá (%)

3T/2022

so với 3T/2021 (%)

PP

190.461

242.998

112

108

1.276

-1,8

PE

119.618

162.370

93,9

118

1.357

12,5

PET

41.133

44.564

-3,6

18,7

1.083

23,0

ABS

17.085

37.862

2,8

5,7

2.216

2,8

Polyester

16.401

30.604

14,0

33,3

1.866

16,9

evA

15.734

50.631

12,1

51,6

3.218

35,2

PC

13.961

48.810

-22,3

-10,4

3.496

15,4

PS

12.942

20.373

32,5

43,8

1.574

8,5

PVC

10.940

13.506

32,5

56,3

1.235

18,0

SAN

5.887

11.111

28,3

53,4

1.887

19,5

Silicon

5.637

13.052

46,9

21,5

2.315

-17,3

Acrylic

5.187

11.951

6,9

16,5

2.304

8,9

PU

4.875

19.328

-17,8

-20,1

3.965

-2,7

PA

4.620

16.884

-21,3

-3,4

3.654

22,7

Polyete

4.546

11.851

-29,6

-12,8

2.607

23,7

Epoxyd

2.463

6.612

6,3

-0,9

2.685

-6,8

PBT

1.186

3.961

0,9

12,5

3.339

11,5

POM

1.007

2.412

-25,3

2,6

2.396

37,3

Xenlulo&DX

978

2.111

32,7

15,9

2.158

-12,6

Phenolic

536

1.795

-3,3

12,0

3.347

15,8

Amino

525

1.319

87,4

169

2.511

43,3

PTFE

405

1.833

1.210

3.118

4.530

145,6

cumaron- inden

260

612

13,6

20,2

2.353

5,8

PVAC

93

133

-31,4

-7,2

1.432

35,3

Alkyd

56

150

-54,7

-45,7

2.684

19,9

Melamine

38

119

-32,5

-3,8

3.103

42,5

(Theo Hiệp hội Nhựa Việt Nam) 

0915283298